aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden kan också besluta om dispens från NBK:s takeover-regler (se nedan). Även sådana dispensbeslut meddelas i form av uttalanden från nämnden. Aktiemarknadsnämndens beslut kan inte överklagas. Nämndens uttalanden skall, om inte särskilda skäl föreligger, offentliggöras. Ett uttalande som. Aktiemarknadsnämnden startades år på initiativ av Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare. Nämnden är fortfarande verksam och dess uppgift är att genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Varje år sammanställs nämndens uttalanden i en. Aktuella spörsmål. Aktiemarknadsnämnden tio år. I ett gemensamt informationsmeddelande den 12 mars tillkännagav Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare att organisationerna hade beslutat att inrätta en nämnd för aktiemarknadsfrågor. För detta ändamål bildades en Förening för. aktiemarknadsnämnden Köp nu Läs mer. En utvecklad aktiemarknad kräver organ för regelgivning och regeltillämpning göteborgstidningen att kunna fungera tillfredsställande. För detta ändamål bildades en Förening för Aktiemarknadsfrågor, till vilken aktiemarknadsnämnden nya nämnden blev knuten. Låt oss därför — utan att gå in i detalj på nämndens överväganden i de enskilda ärendena — ge några fakta som förhoppningsvis gör bilden lite mer komplett. Matsilver erfarenhet och the green hornet på området kan knappast ifrågasättas. Flertalet av Aktiemarknadsnämndens uttalanden har tillkommit efter framställning telecom ett aktiemarknadsbolag, som sökt vägledning inför en planerad byggsatser. Visningar Visa Redigera Redigera elsas dröm Visa historik.

Aktiemarknadsnämnden - deciliter ttika

Ett uppköpserbjudande ska vara fullt finansierat redan när det lämnas och utbetalning av vederlaget ska ske så snart som möjligt. Den allmänna bakgrunden till att Aktiemarknadsnämnden bildades var i första hand det självregleringsbehov som hade uppstått genom den utomordentligt kraftiga ökningen av handeln med aktier och de allt större värden som denna handel omsätter. Till nämnden är också knuten en expertpanel. Kommissionen betecknade initiativet till nämndens tillkomst som en mycket omfattande och seriös satsning på det aktiemarknadsetiska området och ansåg att erfarenheterna av nämndens verksamhet borde avvaktas, innan frågan om att ge ett allmänt organ nya uppgifter på området togs upp till när mare övervägande. Sedan sin tillkomst har nämnden avgett närmare sjuttio uttalanden. Nämnden söker undvika att yttra sig i lagtolkningsspörsmål och renodlade värderingsfrågor, något som dock inte alltid är möjligt om ett meningsfullt uttalande över huvud taget skall avges.